مأموریت شرکت

ورود به پروژه های یکپارچه سازی در حوزه CIB (Communication, Information, Broadcasting).
ایجاد توان مالی و تخصصی مناسب جهت انجام پروژه های EPC (Engineering, Procurement, Construction).

حوزه های خاص فعالیت

1. طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مراکز داده با استفاده از محصولاتEMC , HP ,Sun , Hitachi و طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی شبکه¬های گسترده پسیو و اکتیو با تجهیزات CISCO ، Huawei
2. طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی Thin client ، Mini PC   ، All In One  ، با استفاده از محصولات WYSE,VIA,Asus
3. طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مدیریت انرژی نظیر باتری و UPS و ژنراتور.
4. طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی نظیر IPS (سیستم­ های حفاظت از حمله های نرم افزاری)، IDS (سیستم­ های تشخیص حمله­ های نرم افزاری) ،HSM ( سیستم­های امنیت Host) ، با محصولات Net Screen، Top Layer، , Safe Net Fortigate  و …
5. طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی اجزاء Low Power صنایع ریلی خاصه (AFC (Aoutomatic Fair Collection
6. تأمین تجهیزات براساس سفارش خاص مشتری با استفاده از امکانات شرکت NICT امارات و TICT چین.

تأمین تجهیزات پروژه های بزرگ

شبکه 20 هزار دستگاه PC وزارت علوم
شبکه 40 هزار دستگاه PC آموزش و پرورش
تامین 50 هزار دستگاه رادیو CP جهت ایران خودرو به همراه (صما: صنایع مخابراتی ایران)